ευθυσ και πλαγιοσ λογοσ

Γλώσσα Δ’ τάξης

Ενότητα 9: “Όρνιθες”

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις για τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο.